Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking.  Hierdoor worden uw persoonlijke data nog beter beveiligd en beheerd.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens verwerken

We Solve IT verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan We Solve IT. We Solve IT verwerkt de gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bart Verloop / Raf Pauwels

Verwerkingsdoeleinden

We Solve It verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Delen met anderen

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met We Solve IT verbonden zijn of met enige andere partner van We Solve IT.

We Solve IT garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@wesolveit.be

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:
  info@wesolveit.be

 

 • een schrijven te zenden aan:
  We Solve IT bvba
  Dendermondsesteenweg 129
  2830 Willebroek

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be